Per capita annual income in China in 2012, by region (in yuan)

Do you want to view this graph? Sign up for a Premium Account

Please log in if you already have an account.

 Income in yuan
Shanghai -
Beijing -
Zhejiang -
Guangdong -
Tianjin -
Jiangsu -
Fujian -
Shandong -
National average -
Liaoning -
Chongqing -
Inner Mongolia -
Anhui -
Guangxi -
Yunnan -
Hubei -
Hainan -
Hunan -
Shaanxi -
Sichuan -
Shanxi -
Ningxia -
Hebei -
Henan -
Jilin -
Jiangxi -
Tibet -
Xinjiang -
Guizhou -
Qinghai -
Heilongjiang -
Gansu -
Additional Information
Sign Up for Account
Source:
Sign Up for Account
Reading support

This statistic shows the income per capita of urban households in China in 2012, by region. In 2012, the income per capita in a urban household in the Ningxia province amounted to approximately 22,000 yuan.

Supplementary notes
Sign Up for Account
You may also be interested in...
Show more
Recent Statistics
Related Reports
International - Statistics & Facts
International  - Statistics & Facts