Per capita annual income in China in 2013, by region (in yuan)

This statistic shows the income per capita of urban households in China in 2013, by region. In 2013, the income per capita in a urban household in the Ningxia province amounted to approximately 24,000 yuan.

Do you want to view this graph? Sign up for a Premium Account
 Income in yuan
Shanghai -
Beijing -
Zhejiang -
Guangdong -
Tianjin -
Jiangsu -
Fujian -
Shandong -
National average -
Liaoning -
Inner Mongolia -
Chongqing -
Hubei -
Guangxi -
Anhui -
Hainan -
Yunnan -
Hunan -
Hebei -
Shaanxi -
Shanxi -
Sichuan -
Ningxia -
Henan -
Jilin -
Jiangxi -
Tibet -
Xinjiang -
Qinghai -
Guizhou -
Heilongjiang -
Gansu -
Additional Information:
Sign Up for Account
Source:
Sign Up for Account
Supplementary notes
Sign Up for Account
You may also be interested in...
Show more
Recent Statistics
Related Reports
International - Statistics & Facts
International  - Statistics & Facts